Senin, 20 Oktober 2014

Shokyuu Kaiwa Course no Jugyoo no Summary 20

1. Evaluation
       asa       5:30
       ohiru  12:30
       yoru   10:30
       gozen  7:00
       gogo    3:00

      20 , 30 ,40 ,50 ,60 ..... 100 ( hyaku )

SOAL Translate !
       (1) Hikooki wa , 8:30 des .
       (2) Shiken wa ,  nan ji kara , nan ji made deska ?
       (3) Nan yoobi kara nan yoobi made , jugyoo ga arimaska ?

WORDS
       shoogakko  -  shoogakusee
       chuugakko  -  chuugakusee
       kookoo        -  kookoosee
       daigaku       -  daigakusee

2. HIRAGANA renshuu
       ありがとうございます。
    いただきます。
    ごちそうさま。
    いってきます。
    いってらっしゃい。
    これは、へやのかぎです。
    ここに、かいてください。

3. Kata Kerja
        from No . 21 to No. 25

4 . Listening Practice
        from  Track 10 to Track 12


SOAL Translate !
      (1) Yanto san no hasami o , chotto , karimashita .
      (2) Shukudai wa , doko kara doko made deska ?
      (3) Mal de , kono zasshi wa , ikura deshitaka ?
      (4) Yanto san no tokei wa , doko no deska ?
      (5) Kono kagi wa , dare no deska ?
      (6) Nihon jin wa , doko de oinori shimaska ?
      (7) mainichi , kono kusuri o 3 kai nomimas .
      (8) Yanto san no otoosan wa , UNMUL de hataraiteimas .
      (9) Toshokan no mae no ATM no mae de , matteimas .


WORDS    mecha kucha / mecha mecha
      (1) Ima , heya wa , mecha kucha des kara , chotto ......
      (2) Kono tabemono , mecha kucha umai !!!
      (3) Waaaah , ano hito , mecha kakko iiiiii !!!!!!!!!!!!
Homework
       (1) Listen to Track 10 to Track 12 data  again 
       (2) Make a sentence using Verb in the list .

Sabtu, 18 Oktober 2014

Shokyuu Kaiwa Course no Jugyoo no Summary 19

1 . Evaluation
      adjective

2 . Hiragana renshuu
       (a) おはようございます。
    (b) こんにちは。
    (c) さようなら。
    ✓   O + hayou + gozaimas 。← hayai : early
       ✓   こんにちwa ←  kyoo ( today ) wa , < doo deska ? > ← Not " わ "

2 . Time  , Numbers
         9 : 30 = ku ji han
       11 : 30 = juu ichi ji han
         8: 30 morning    =   asa     hachi ji han
         8 : 30 night        =   yoru   hachi ji han
       12 : 00 noon        =   ohiru  juu ni ji

       10 = juu
       20 = 2 × 10 = ni juu
       30 = 3 × 10 = san juu
       40 = 4 × 10 = yon juu
       50 = 5 × 10 = go juu

3 . General Verb

     (8) tabeTA ato / tabeTE kara ;
          Ex : a ) benkyoo shiTA ato / benkyoo shiTE kara
                  b) okiTA ato / okiTE kara
    (10) ichiba + de ...... kaimas     =  buy s,t   at the market
    (11) sono toki  : at that time , then
    (13) mae  ⇒ befor,at that time
    (14) mae  ⇒ (in) front
    (20) tama-tama / guuzen : occasionally 

Kamis, 16 Oktober 2014

Shokyuu Kaiwa Course no Jugyoo no Summary 18

1. Evaluation  Adjective
    (1) Kono machi wa , nigiyaka des . 
    (2) Rudi san no tomodachi wa , se ga takakute , kakko ii des . 
    (3) Kan'gae wa , totemo ronritekide ii des. 
    (4) Ichiba ni yasui kaban ga arimas . 
 
2. WORDS
     jam 1 : ichi ji
     jam 2 : ni ji
     jam 3 : san ji
     jam 4 : yo ji
     jam 5 : go ji
     jam 6 : roku ji
     jam 7 : nana ji
     jam 8 : hachi ji
     jam 9 : ku ji
     jam10 : juu ji
     jam11 : juu ichi ji ←(10 + 1 )
     jam12 : juu ni ji ← (10 + 2 )
     A.M. : gozen
     P M. : gogo

EXAMPLE
     (1) Rudi san wa , itsu mo , go ji ni okimas .
     (2) Anita san wa , kinoo wa , juu ni ji ni nemashita .

SOAL Translate !
     Q : Ashita no shiken wa , nan ji kara nan ji made deska ?
     A : Ni ji kara    Yo ji made des .

3. WORDS ( body organ )
     shinzoo        : heart
     hai                : lung
      i                   : stomach
      choo            : intestine
     chi                : blood
     kin' niku       : muscle
     doo myaku   : artery
     joo myaku    : vein


4. Listening training
         Track 7 to Track 8

5. Genaral Verb
    Example
          (1)  Dare ga ikimaska ?
          (2)  Nani o tabetai deska ?
          (3)  Itsu kaerimashitaka ?
          (4)  Ikura de kaimashitaka ?
          (5)  Nan ji ni okimashitaka ?
          (6)  Dare to , doko de , benkyoo shimashitaka
          (7)  Nani ga shitai deska ?
          (8)  Nani o shiteimaska ?