Rabu, 29 Oktober 2014

Shokyuu Kaiwa Course no Jugyoo no Summary 23

1. Evaluasi Ungkapan Waktu

    (1) 2:30  ① ni ji  han 
                  ② ni ji  san jup pun 

    (2) 5:45  ① gi ji      yon juu go fun  
                  ② roku ji  juu go fun mae 

2. Tulis Nama diri dengan KATAKANA .  

3. Hiragana Renshuu ひらがな れんしゅう
 さしすせそ
 ざじずぜぞ
 たちつてと
 だぢづでど
 なにぬねの

SOAL
 namae                ⇔ なまえ
 ni ji  han              ⇔   にじ はん
 neko to nezumi   ⇔   ねことねずみ
 

4. Kartu Kosa kata 
      kayui 
      kotor
      kusai 
      warui 
      abunai 
      tsumaranai 
      omoshiroi 
      kanashii 
      urusai 
      amari takakunai 
      zenzen yokunai 
........................................................... 
      Rudisan no omokute ookii kaban
      oishikunakute yasukunai tabemono 
      suki na iro
      ii kedo takakunai fuku 
      takusan no okane 
      kirei de akarui heya 
      futotta hito 
      yaseta hito 
      byooki no hito 
........................................................... 
      nagasa 
      takasa 
      omosa 
........................................................... 
      haya sugi
      ichiban tsuyoi 
      
      tokidoki ....
      yoku .....
      hontoo ni 
      hontoo wa , ...
      tatoeba , 
      tabun , .....
  Contoh  Kalimat 
    Suki na iro wa ,   nan deska?  = Nani iro ga suki deska ? 
    futotta hito ni aimashita . 
    Rudi san no kaban no  omosa wa ,  nan Kg deska ?  

Selasa, 28 Oktober 2014

Shokyuu Kaiwa Course no Jugyoo no Summary 22

1. ひらがな HIragana れんしゅうRenshuu 
       Q :いつ、にほんに きましたか。
    A :さんしゅうかん まえ です。

SOAL
     しんぞう、 くるま、  さかな
 さむい 、 つくえ、  くろいかばん 

2. Ungkapan Waktu
       (1) ....... menit = ....fun / ..... pun 
             15 = 10 + 5         →  juu go
             25 = 2 × 10 + 5  →  ni juu go
             30 = 3 × 10        →  san jup pun
             35 = 3 × 10 + 5  →  san juu go fun
             45 = 4 × 10 + 5  →  yong juu go fun
             55 = 5 × 10 + 5  →  go juu go fun
      (2) kurang 15 menit = 15 fun mae
            10 : 45 = 11 : 00 - 15 menit

EXAMPLE
      (1) 5: 15 = go ji juu go fun
      (2) 6 : 30 = roku ji san jup pun / roku ji han
      (3) 8 : 45 = roku ji yong juu go fun / ku ji juu go fun mae

SOAL
  (1) 9 : 15
     (2) 10 : 30
     (3) 11 : 45
     (4) 15 : 45

note !!
     (1) Shiken wa , 10 : 30 des .
     (2) Shiken wa , 10 : 30 ni ari mas .
     (3) Shiken wa , 10 : 30 kara des.
     (4) Shiken wa , 10 : 30 ni hajimari mas.

✓  (1) & (3) : Noun Sentence 
     (2) & (4) : Verbial Sentence  

3. Listening れんしゅう
    Track 18 から Track 20

Minggu, 26 Oktober 2014

Shokyuu Kaiwa Course no Jugyoo no Summary 21

1. HIRAGANA renshuu
     せんぬきは、どこですか。 ここに あります。どうぞ。
     でんわは、どこですか。  そこに あります。

2. Kata Kerja
     (2) 5:00 maeni : before  5 :00
           sono toki    : then ,at that time
     (3) raishuu       : next week
           doko ni mo  + ikanai :  not to go anywhere
     (5) kaze gusuri : obat masuk angin
           tabeTA ato : after eating
     (6) kon’ya        : this night
           henji           : reply
     (7) yoku            : well
     (8) ato de          : after that

3. Listening Renshiuu
         Track No.14 s.d Track 17

SOAL Say U / RU – form
          iki / yuki mas →  ik U / yuk U .
          tabe mas .       →  tabe RU
          mi mas .          →
          oki mas .         →
          ne mas .          →
          kari mas.         →
          ai mas .           → a U
………………………………………………………………………….
          ka i mas .         →
          ur i mas .         → ur U
          kik i mas .       →
          nom i mas .     →
          kaer i mas .     → kaer U
          okur i mas .     →
          kash i mas .     →
          mach i mas .    →
          moch i mas .    → mots U
          asob i mas .     →
          tob i mas .       →
          yasum i mas .  →
          hatarak i mas   →
………………………………………………………………………….
          ki mas .                 → KURU
          oinori shi mas .     → oinori SURU
          unten shi mas .      →
          mizuabi shi mas .  →
          kaimono shi mas . →
          benkyoo shi mas . →